EDUCAÇÃO KUP? E COSMOLOGIA PANH?: DIFÍCIL RELAÇÃO?

Autores

  • Júlio Kamêr Ribeiro Apinajé

DOI:

https://doi.org/10.5216/racs.v2i1.49009

Resumo

PR?HÃ KW? JAR?NH

P?r hã kagàja kôt kagàjahkrexw?nhjaja kot m?pahte amnh? nh?pêx n?
paxàhpumunh tãnopxar n? kôt hakop. N? kup? xàhpumunh xàmnênh
kutã paxiht?x n? kutã kãm m?pahte amnh? nh?pêx n? pajamaxp?r
ho amnh? r?t kamã paxiht?x n?. Pum? ma kup? xàhpumunh kaêx mã
amnh? jagjê n? paxiht?x rãhã n? paxirerek kêt n?. Na pum? kormã m?
kuxwar kagàjahkrexàja kôt pajamaxp?r o mõ n? pr?hã ri akop. Kêr pum?
pajamaxp?r m? pahte amnh? nh?pêx kayr o mõ. M?h Panh?jê xàhpumunh
n? mãan?n kup? xàhpumunhja. Ixkap?rja kôt “estado” tãm amaxp?r n? m? paxujahkreja pumunh n? tanhmã har?nh to kêt. Kot m?moj punuj tanhmã kute nh?m kormã m? pajar?. Tã paxàhpumunhja piitã kamã ãm nhãm ri axp?n mã pakujate.


Kagà pàrkrax: Panh? xujahkre n? papxà, Kagà pumunh, kup? xàhpumunh.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Downloads

Publicado

2017-08-29

Como Citar

APINAJÉ, J. K. R. EDUCAÇÃO KUP? E COSMOLOGIA PANH?: DIFÍCIL RELAÇÃO?. Articulando e Construindo Saberes, Goiânia, v. 2, n. 1, 2017. DOI: 10.5216/racs.v2i1.49009. Disponível em: https://revistas.ufg.br/racs/article/view/49009. Acesso em: 29 maio. 2024.