Gordeeva, T., Azhimov, Z., Mirnaya, R., & Voznesenskaya, A. (2020). Ontological and Aesthetic Qualities of a Singing Sound. Música Hodie, 20. https://doi.org/10.5216/mh.v20.55695