APYÃWA REMIKWAAKWAÃWA RE XAMAXEREKAKATOÃWA. DOI: 10.5216/racs.v1i1.43019

Taroko Edimundo Tapirapé

Resumo


Iypywi we xema’eajpe aparama’ema’e agỹ Apyãwa remikwaakwaãwa
re xamaxerekakatoãwa. Axekwe emiweripe imatyarowo axe’apeãwa
marama’ekatoawa re, marygãto aoxekatoete imaxerapata axema’ema’e
agỹ Apyãwa remikwaakwaawa re, ikaawyma re. Axekwe aoxekatoete
m ĩ te’omara pe imawiteakata, imaxywaatỹ wo xerexeka xaparemo’i.


Texto completo:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5216/racs.v1i1.43019

Apontamentos

  • Não há apontamentos.


Publicado por: Núcleo Takinahakỹ de Fomação Superior Indígena – Universidade Federal de Goiás

Endereço: Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena – Faculdade de Letras Universidade Federal de Goiás

Caixa Postal 131 – Campus II – 74001-970

Goiânia – GO (62) 3521-1866